Адвокат Лариса Криворучко: Вимагаю притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які представляють НААУ/РАУ і ВКДКА у суді та порушують закони. Відео

Марина Глуцька 24.07.2023

20 липня 2023, Суддя Дудін С.О. Київського окружного адміністративного суду запитав у адвокатів, представників НААУ/РАУ і ВКДКА - вищих органів Адвокатури в Україні "Чи отримували Ви клопотання? Чи зареєстровані Ви в Електронному Суді? Вони відповіли, що не зареєстровані, тому я адвокат Лариса Криворучко, вимагаю притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які представляють НААУ/РАУ і ВКДКА у суді та порушують закони.

Певне у судді Дудіна був шок. Як і у всіх. Тому, що всі адвокати повинні бути зареєстровані в Електронному Суді.

Чому вищі органи адвокатури України не знають та/або порушують Закон?

Відповідно до ч.6 ст.6 Господарського процесуального кодексу України, ч. ст.18 Кодексу адміністративного судочинства України, ч.6 ст.14 Цивільного процесуального кодексу України, ч.1 ст.35 Кримінального

процесуального кодексу України (далі - КПКУ), п. 10 розділу I. Загальні Положення «Про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», затвердженого

рішенням Вищої ради правосуддя №1845/0/15-21 від 17.08.2021, встановлено, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та

суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку.

Абз.5.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» «державний орган - орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу

юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv#n10

Стаття 376-1. Незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя

1. Умисне внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, іншої автоматизованої системи, що функціонує в суді, Вищій раді

правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації України, їх органах, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в таких системах, чи інше втручання в роботу таких систем, вчинене

службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до таких систем, - караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

ч.4 ст.15-1 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" "Суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, їх органи проводять розгляд справ за матеріалами в електронній формі.

Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше наступного дня з дня їх надходження до суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, їх органів переводяться в

електронну форму та долучаються до матеріалів електронної справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. У випадку необхідності відповідний орган може витребувати, оглянути та залучити до матеріалів справи документ у паперовій формі.

Подані до відповідного органу паперові документи зберігаються у додатку до електронної справи." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

п.20-6 Розділу XI "Перехідні положення": «У разі відсутності інтеграції системи, яка функціонує в суді відповідно до статті 35 цього Кодексу, з інформаційно-телекомунікаційною системою досудового розслідування

слідчий, дізнавач, прокурор подає до суду матеріали в паперовій формі та в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису». Закон №1498-IX «Про внесення змін до Кримінального

процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4186

п.п.16, 25 Положення «Про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя №1845/0/15-21 від

17.08.2021: п. 16. «Процесуальні документи та докази можуть подаватися до суду в електронній формі, а процесуальні дії - вчинятися в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного

кваліфікованого електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису, за винятком випадків, передбачених процесуальним законом.» -https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21/conv#n85.

п.25. «Процесуальні та інші документи, пов'язані з розглядом справ у суді та розглядом у Вищій раді правосуддя справ про порушення суддею (прокурором) вимог щодо несумісності, дисциплінарного проступку судді,

втручання в діяльність судді, можуть подаватися до суду та Вищої ради правосуддя в електронній формі виключно з використанням підсистеми "Електронний суд".» -https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21/conv#n96

п.4.5. розділу IV. Прикінцеві та перехідні положення «Положення про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого Рішенням Ради суддів України № 25 від 02.04.2015 та погодженого наказом

Державної судової адміністрації України № 45 від 02.04.2015: «4.5. Голові ДСА України, головам Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційного

суду міста Києва:… до 1 листопада 2015 року розробити та забезпечити обмін інформацією між судами та центральною базою даних автоматизованої системи». https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0025414-15

Абз.1 п.1 розділу II Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України №814 від 20.08.2019: «1. Канцелярія щоденно протягом робочого часу

суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду в паперовій формі, а також в електронній формі, якщо вони надійшли в порядку, визначеному Положенням про порядок

функціонування окремих підсистем ЄСІТС.» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19/conv#n84.

"Стаття 367 ККУ. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам,

свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого."

«Якщо учасник процесу зобов’язаний бути зареєстрований в ЕКЕС, то документ, сформований в системі «Електронний суд» - він має отримати в «Електронному кабінеті» через підсистему «Електронний суд» в автоматичному режимі.

«Тобто мета повідомлення іншого учасника справи про подання до суду документів у справі, на що власне і спрямовані приписи частини дев`ятої статті 44 КАС України, у цьому випадку досягнута і принцип рівності

учасників процесу в частині права Мукачівської міської ради знати про їх подання та бути ознайомленим з їх змістом, дотриманий». Постанова Касаційного адміністративного суду від 28.03.2023, справа №260/1322/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109943637